نویسنده = عادلی، علی
1. تحولات قومی در مرزهای ایران قبل و بعد از جنگ تحمیلی:ابعاد و راهکارها

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 31-54

علی عادلی؛ سروش فتحی؛ نیر پیراهری