نویسنده = استعلاجی، فراز
1. کاربرد تکنیک‌های مهندسی در مدیریت بحران (مطالعه موردی آتش نشانی)

دوره 31، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 53-62

فراز استعلاجی؛ محمد حسین یاری