نویسنده = امیری، مقصود
1. ارائه الگویی برای مدیریت مناطق پیراشهری کلان شهر تهران (موردمطالعه منطقه 22)

دوره 30، شماره 1، بهار 1397، صفحه 361-387

غلامرضا کاظمیان؛ محمود ضیایی؛ مقصود امیری؛ حسین مرادی