نویسنده = رمضان زاده لسبوئی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی خلاقیت شهرهای تاریخی در راستای توسعه گردشگری فرهنگی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 335-352

مهدی رمضان زاده لسبوئی؛ محمد حسن ذال؛ مهدی فقیه عبداللهی