نویسنده = آذره، علی
1. بررسی روند تغییرات بیابان زایی در دشت کرمان با استفاده از مدل IMDPA

دوره 31، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 25-40

فرشاد سلیمانی ساردو؛ طیبه مصباح زاده؛ ناصر برومند؛ علی آذره؛ الهام رفیعی ساردوئی