نویسنده = کردوانی، پرویز
1. تحلیل روند تغییراقلیم استان خوزستان با استفاده از مدل‌های آماری

دوره 31، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 91-99

اعظم گوهردوست؛ فریده عظیمی؛ رضا برنا؛ پرویز کردوانی