نویسنده = عسگری، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی سطح مشارکت شهروندان بر پایه رتبه بندی محلات شهرمورد مطالعه: شهر بیجار

دوره 5، شماره 2، بهار 1394، صفحه 67-86

سید علی علوی؛ علیرضا عسگری؛ مهدی علیان؛ امیررضا خاوریان