نویسنده = علیان، مهدی
1. ارزیابی سطح مشارکت شهروندان بر پایه رتبه بندی محلات شهرمورد مطالعه: شهر بیجار

دوره 18، شماره 1، بهار 1394، صفحه 67-86

سید علی علوی؛ علیرضا عسگری؛ مهدی علیان؛ امیررضا خاوریان