نویسنده = اذانی، مهری
1. تحلیلی بر پراکنش مراکز آموزشی (دبیرستان‌ها) در شهر اقلید

دوره 18، شماره 1، بهار 1394، صفحه 87-107

مهدی مؤمنی؛ مهری اذانی؛ راضیه قلندری