نویسنده = عبداله زاده، مهدی
1. تحلیل فضایی پراکنش خدمات و جمعیت براساس نظریة عدالت اجتماعی (مطالعة موردی نواحی هشت گانة شهر رشت)

دوره 18، شماره 1، بهار 1394، صفحه 109-122

امید مبارکی؛ امید زینالپور؛ مهدی عبداله زاده