نویسنده = آزادی، زیور
1. نقش مدیریت شهری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه 7 شهر تهران)

دوره 18، شماره 1، بهار 1394، صفحه 137-149

حسین مجتبی‌زاده خانقاهی؛ زیور آزادی