نویسنده = لطفی، حیدر
3. برنامه ریزی توسعه گردشگری در ایران با تاکید بر توسعه جزایر خلیج فارس؛ جزیره قشم

دوره 32، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 369-393

زین العابدین کرمی؛ حیدر لطفی؛ علی ناصری منش


4. ژئوپولیتیک انرژی و تاثیرآن بر اقتصاد رانتی ایران در راستای ارائه یک راهبرد ملی

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 217-237

ابوالفضل زینلی؛ حیدر لطفی؛ عزت اله عزتی