نویسنده = زینلی، ابوالفضل
1. ژئوپولیتیک انرژی و تاثیرآن بر اقتصاد رانتی ایران در راستای ارائه یک راهبرد ملی

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 217-237

ابوالفضل زینلی؛ حیدر لطفی؛ عزت اله عزتی