نویسنده = خندان، مینا
1. واکاوی عوامل مؤثر بر افزایش رانت زمین شهری در منطقه یک کلانشهر تهران

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 255-239

مینا خندان؛ لعلا جهانشاهلو؛ حسین ذبیحی