نویسنده = دیده خانی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر راهبردهای تأمین مالی شرکت‌های نوپای مبتنی بر فن‌آوری‌های نوین بر موقعیت ژئواکونومیکی ایران

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 557-578

علی نائیج حقیقی؛ پرویز سعیدی؛ حسین دیده خانی؛ رافیک نظریان