نویسنده = شیری، اختر
1. ارزیابی مدل تحلیل مسیر در مطالعه هویت محله‏ای ولنجک، حصارک و وحیدیه شهر تهران

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 273-293

صمد محمدی‏ زاده سماکوش؛ اختر شیری


2. اسکان عشایر و تغییر قشربندی اجتماعی در ایران عصر رضاشاه

دوره 32، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 195-209

اختر شیری؛ حسین ابوالحسن تنهایی؛ طهمورث شیری