نویسنده = شیری، طهمورث
تعداد مقالات: 1
1. اسکان عشایر و تغییر قشربندی اجتماعی در ایران عصر رضاشاه

دوره 8، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 195-209

اختر شیری؛ حسین ابوالحسن تنهایی؛ طهمورث شیری