نویسنده = کامیابی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. الگوی ساماندهی پیاده راه های شهری برای حکمروایی خوب شهری(نمونه موردی: منطقه 12 شهر تهران)

دوره 8، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 63-78

محسن نجارزاده؛ زینب کرکه آبادی؛ سعید کامیابی