نویسنده = کرمی، زین العابدین
1. برنامه ریزی توسعه گردشگری در ایران با تاکید بر توسعه جزایر خلیج فارس؛ جزیره قشم

دوره 32، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 369-393

زین العابدین کرمی؛ حیدر لطفی؛ علی ناصری منش