نویسنده = الیاس زاده، سید نصرالدین
1. رویکرد مشارکت جویانه در نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده منطقه 12 شهر تهران

دوره 31، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 207-220

سید حمید موسوی؛ عباس بخشنده نصرت؛ سید نصرالدین الیاس زاده