نویسنده = گنجهء، فاطمه
1. بررسی تأثیر فرهنگ شهروندی بر امنیت اجتماعی زنان در شهر ملایر

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 255-275

عباس ملک حسینی؛ مهدیه روستائی شاهوردی؛ فاطمه گنجهء