نویسنده = حاجی فتحعلی، مهسا
1. نقش شهر آموزش محور در مدیریت مشارکتی

دوره 25، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 53-68

حسین مجتبی زاده؛ مهسا حاجی فتحعلی؛ ماندانا حبیبی