نویسنده = خضرلوی اقدم، علی
1. ارزیابی عوامل مؤثر بر باززنده سازی بافت تاریخی با رویکرد توسعه گردشگری (نمونه موردی: شهر خوی)

دوره 33، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 507-521

علی خضرلوی اقدم؛ کریم حسین‌زاده دلیر؛ علیرضا سلطانی