نویسنده = دسترنج، حکمت اله
1. مطالعه ابعاد و مولفه های توسعه کارآفرینی گردشگری با استفاده از روش-شناختی نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه: جزیره قشم)

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 97-111

حکمت اله دسترنج؛ مهدی کاظمی؛ باقر کرد؛ امین کمالیان؛ سیدعلیقلی روشن