نویسنده = طهماسبی، شهرام
1. ساخت یابی الگوهای مشارکت سیاسی (مورد پژوهی: ایران در دوره جمهوری اسلامی)

دوره 32، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 395-409

شهرام طهماسبی؛ مهرداد جواهری پور؛ رضا علی محسنی