نویسنده = جوزی، سیدعلی
1. ارزیابی ظرفیت برد توسعه گردشگری طبیعت (مطالعه موردی منطقه حفاظت شده کرخه جنوبی)

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 53-63

مهدی سالمی؛ سیدعلی جوزی؛ سعید ملماسی؛ سحر رضایان