نویسنده = حسن پور، محسن
1. کاربست قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار در راستای امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری

دوره 33، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 161-183

محسن حسن پور؛ سید محمد موسوی بجنوردی؛ مریم ابن تراب