نویسنده = اژدری زاده، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سیاست‌های قومی، مذهبی و تأثیر آن بر مشارکت سیاسی و راه‌های ارتقاء آن (مورد مطالعه: قوم ترکمن استان گلستان)

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 503-519

سید هادی مصطفوی؛ محمد حسین پوریانی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ حسین اژدری زاده