نویسنده = بن شمس، آمنه
1. ارزیابی معماری همساز با اقلیم جزیره قشم به روش ترجونگ-ماهانی در عصر گرمایش جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1398

آمنه بن شمس؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطایی؛ حمید صابری