نویسنده = عزتی، عزت الله
1. امنیت سازی پایدار درخلیج فارس

دوره 32، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 41-59

حجت الله حیدری صوفیانی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ عزت الله عزتی؛ عمران علیزاده