نویسنده = سهرابی، محمد
1. آسیب شناسی ساختارهای نهادی اثرگذار در تحقق مدیریت یکپارچه شهری پایتخت

دوره 34، شماره 2، بهار 1398، صفحه 747-766

محمد سهرابی؛ علی اصغر رضوانی؛ آزیتا رجبی