نویسنده = آمار حاجی شیرکیا، تیمور
تعداد مقالات: 1
1. تبیین پیامدهای کالبدی تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در روستاهای بخش خمام شهرستان رشت در دو دهه اخیر

دوره 9، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 333-346

گلناز هاشم نیا؛ تیمور آمار حاجی شیرکیا؛ نصراله مولایی هشجین؛ محمد باسط قرشی مینا آباد‏‏