نویسنده = عزتی، عزت اله
1. تحلیلی بر ژئوپلیتیک غرب ایران با محوریت لرستان

دوره 34، شماره 2، بهار 1398، صفحه 695-717

سیاوش مرادی پور؛ عزت اله عزتی