نویسنده = ذبیحی، حسین
1. واکاوی عوامل مؤثر بر افزایش رانت زمین شهری در منطقه یک کلانشهر تهران

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 255-239

مینا خندان؛ لعلا جهانشاهلو؛ حسین ذبیحی


2. ابعاد و شاخص های مشترک در ارتقا کیفی سکونتگاه های غیررسمی و بازآفرینی شهری پایدار در ایران

دوره 34، شماره 2، بهار 1398، صفحه 767-792

محمد رسولی؛ حسین ذبیحی؛ سید علی نوری