نویسنده = ذال، محمد حسن
1. ارزیابی خلاقیت شهرهای تاریخی در راستای توسعه گردشگری فرهنگی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 325-342

مهدی رمضان زاده لسبوئی؛ محمد حسن ذال؛ مهدی فقیه عبداللهی