دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 25، زمستان 1395 
13. بررسی امکان برآورد تبخیر با استفاده از داده‌های النینو ایستگاه خرم آباد

صفحه 191-200

عنایت اله رحمتی؛ مجید منتظری؛ امیر گندمکار؛ مهران لشنی زند


14. ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری تفریحی-ورزشی با تاکید بر ورزش همگانی

صفحه 201-210

مهدی سوادی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمد حسن قلی زاده؛ حمیدرضا گوهررستمی


18. دیالکتیک اقلیم و جنبش‌های اجتماعی در اندیشه مارکس

صفحه 267-296

مصطفی عبدی؛ حسین ابوالحسن تنهایی؛ ابوالفضل دلاوری