دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 18، بهار 1394 

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

1. تبیین مدل و راهبردهای توسعه گردشگری پایدار با رویکرد دانش‌بنیان (مطالعه موردی شهر اصفهان)

صفحه 7-17

علی زنگی‌آبادی؛ محسن مصلحی؛ حمید رضا وارثی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

7. تحلیلی بر پراکنش مراکز آموزشی (دبیرستان‌ها) در شهر اقلید

صفحه 87-107

مهدی مؤمنی؛ مهری اذانی؛ راضیه قلندری