دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 19، تابستان 1394 

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

1. مولفه‌های تأثیرگذار بر حاکمیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج‌فارس

صفحه 7-18

محمد صادق یحیی پور؛ مصطفی رشیدی