دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، پاییز 1394 

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

1. مطالعه روند تغییرات دمای شبانه در ایران مرکزی به روش ناپارامتری من-کندال

صفحه 7-24

عبدالله خوشرو؛ امیر گندمکار؛ علیرضا حاجیان


2. تاثیرشرایط اقلیمی بر کشت گندم در شهرستان دزفول

صفحه 25-34

منیژه ظهوریان پردل؛ منوچهر جوانمردی؛ ماریا مکاری