دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 34، بهار 1398 

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

1. تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری با تاکید بر مدل‌های برنامه‌ریزی شهری (نمونه موردی: شهر تهران)

صفحه 7-20

امیر زاهدی یگانه؛ مجید شمس؛ عباس ملک حسینی؛ ایمان بهارلو


23. تحلیل جغرافیایی شبکه شهری استان خوزستان طی سال‌های 1335-1395

صفحه 375-390

غلامرضا طاهری؛ محمدرضا رضایی؛ سعید امانپور