دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، آذر 1398، صفحه 1-465 

مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نقش مدیریت سبز شهری در توسعه گردشگری پایدار محله تجریش

صفحه 1-18

ندا باقری؛ محمد تقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

تحلیل و بررسی نقش عدالت فضایی در نواحی پیرامونی بر سازماندهی سیاسی فضایی پایدار در شهر تهران

صفحه 19-38

معصومه اکبری؛ پیروز مجتهد زاده؛ مجید ولی شریعت پناهی


مقایسه راهبردهای امنیتی ایران و امریکا برای امنیت سازی در خلیج‌فارس

صفحه 39-66

سجاد عالیفرجا؛ حیدر لطفی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ علی اصغر اسمعیل پور روشن