دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، پاییز 1398، صفحه 467-864 

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

1. مقایسه تطبیقی میزان مطلوبیت کیفیت فضاهای عمومی شهری ( مطالعه موردی منطقه 1 و 6 شهر اصفهان)

صفحه 465-478

فرنوش خراسانی زاده؛ حمید صابری؛ مهدی مومنی؛ میرنجف موسوی


18. بنیان های ژئوپلتیک بی ثباتی سیاسی کشور عراق

صفحه 779-793

حسن عبدالملکی؛ محسن عابدینی؛ سعید بیات دان


23. تحلیل ناهنجاری ها و تغییر در ساختار دینامیکی الگوهای همدیدی تابستانه استان خوزستان

صفحه 863-874

ناهید جمالی زاده؛ منیژه ظهوریان؛ حسن لشکری؛ علیرضا شکیبا؛ زینب محمدی


24. نقش متغیرهای جغرافیایی در بحران های ژئوپلیتیکی ایران

صفحه 875-897

غلامرضا عاشوری؛ داود حسن آبادی؛ حیدر لطفی؛ عزت اله عزتی