دوره و شماره: دوره 10، 1-1 - شماره پیاپی 37، زمستان 1398 
8. تحلیل عوامل مؤثر بر بازآفرینی شهری پایدار (نمونه موردی: بخش مرکزی شهر همدان)

صفحه 123-142

لیلی بختیاری؛ فرزانه ساسانپور؛ علی شماعی؛ محمد سلیمانی مهرنجانی


10. برنامه ریزی راهبردی مناطق شهری کرمان بر اساس رشد هوشمند شهری

صفحه 157-179

رضا رضایی بزنجانی؛ مهری اذانی؛ حمید صابری؛ مهدی مومنی


15. ارزیابی و مدیریت خشکسالی

صفحه 313-327

حسین جهانتیغ؛ وحیدرضا امیراسماعیلی؛ ابوالفضل داوری


21. ارزیابی ژئوسایت‌های شهرستان خلخال در راستای توسعه پایدار گردشگری

صفحه 421-433

محمد علیزاده؛ محمد رحیمی؛ زهره فراگردی؛ فاطمه افراسیابی