دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47، تیر 1401 

مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

ارزیابی توان اکولوژیکی روستاهای پیراشهری لنگرود برای توسعه گردشگری

صفحه 1-11

10.22034/jgeoq.2022.208684.2196

محدثه نورانی؛ تیمور آمار؛ محمد باسط قریشی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

تبیین تحولات کاربری اراضی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت در دو دهه اخیر(1395-1375)

صفحه 12-26

10.22034/jgeoq.2022.208777.2198

اعظم تهمتن؛ محمدباسط قریشی؛ تیمور آمار؛ نصراله مولائی هشجین


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

رتبه بندی نواحی منطقه 13 بر اساس شاخص های شهر سبز با استفاده از مدلهای تصمیم گیری چند متغیره (تاپسیس)

صفحه 62-83

10.22034/jgeoq.2022.147631

ابوالفضل نوری؛ علیرضا پورشیخیان؛ حسین اصغری؛ رفعت شهماری


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

بررسی اثرات گردشگری تجاری بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهرها (نمونه موردی: منطقة آزاد ارس)

صفحه 98-115

10.22034/jgeoq.2022.132970

قربانعلی کارگر اصل زنوزی؛ بختیار عزت پناه؛ رضا ولی زاده


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

ارزیابی مدیریت دانش با رویکرد مدل منطقه ای عشایر ایران

صفحه 441-454

10.22034/jgeoq.2022.328826.3558

فاطمه زارع؛ زهرا اباذری؛ مصیب سامانیان؛ فهیمه باب الحوائجی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

بررسی انرژی نهفته در ساختمان مبتنی بر توسعه پایدار در اقلیم شهر تهران

صفحه 470-483

10.22034/jgeoq.2022.328979.3562

آرین مظفری نژاد؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ ریما فیاض


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

بررسی تطبیقی نقش مؤلفه‌های پیکره‌بندی فضایی بر تعاملات اجتماعی در مراکز تجاری سنتی و معاصر شهر قزوین

صفحه 484-507

10.22034/jgeoq.2022.329893.3569

میترا بیگ محمدی؛ مریم چرخچیان؛ جمال الدین سهیلی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تأثیر ارزش های اجتماعی بر تحوّل مجازات با تأکید بر جغرافیای فرهنگی

صفحه 638-656

10.22034/jgeoq.2022.255798.2801

حدیث سادات حسینی؛ محسن رهامی؛ سیّد حسین هاشمی؛ سیّد محمود میرخلیلی


بررسی تطبیقی موج چهارم و پنجم تروریسم در خاورمیانه

صفحه 657-682

10.22034/jgeoq.2022.292117.3153

حسین افشین؛ سیامک بهرامی؛ حمید رضا سعیدی نژاد؛ ایرج رنجبر


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

شناسایی پیشران‌های کلیدی توسعه گردشگری شهر اردبیل

صفحه 743-762

10.22034/jgeoq.2022.285543.3072

محسن صادقی؛ معصومه حافظ رضازاده؛ مریم کریمیان بوستانی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

سنجش تاثیر کیفیت فیزیکی-کالبدی محیط شهری بر ارتقای حقوق شهروندی در کلان شهر شیراز

صفحه 797-820

10.22034/jgeoq.2022.150768

ساناز کوثری داریانی؛ اسماعیل شیعه؛ فرح حبیب


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تحلیل جغرافیایی تحریم در منطقه خاورمیانه

صفحه 900-916

10.22034/jgeoq.2022.279694.3002

فرشته کشتکار؛ مریم مرادی؛ ابومحمد عسگرخانی