دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 49، دی 1401 

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

شناسایی عوامل درونی و بیرونی ساختار شهری موثر در برنامه ریزی پدافند غیر عامل شهری(مورد مطالعه: عجب شیر)

صفحه 1-19

10.22034/jgeoq.2023.130529.1410

جواد حاجی علیزاده؛ محسن عابدینی؛ حسن عبدالملکی؛ اصغر رشیدی ابراهیم حصاری


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

واکاوی مفهوم توسعه شهری در گذر زمان و تبیین ابعاد و مولفه‌های آن

صفحه 36-51

10.22034/jgeoq.2023.361132.3857

نگین حجتی؛ حسین ذبیحی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تدوین مدل مفهومی باز آفرینی نوآورانه شهری در تعامل با شهر هوشمند: با استفاده از روش فراترکیب (2010-2020)

صفحه 141-156

10.22034/jgeoq.2023.343593.3716

ساناز نقشی زدیان؛ مجتبی رفیعیان؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ حمید ماجدی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

شناسایی پیشران های حیاتی موثر بر آینده توسعه فضایی منطقه آزاد ارس با رویکرد آینده پژوهی

صفحه 188-200

10.22034/jgeoq.2022.164008

مهدی ملازاده؛ محمد رضا پورمحمدی؛ کریم حسین زاده دلیر


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

الگوی راهبردی مدیریت دانش در برنامه‌ریزی انتظامی شهری

صفحه 312-326

10.22034/jgeoq.2023.186615.1939

علیرضا یاوری؛ علیرضا حیدرنژاد


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

بررسی تاثیر نماهای ساختمانی بر تغییرات دما در دره‌های شهری در اقلیم کلان شهرها (نمونه موردی: کلان شهر تهران )

صفحه 327-340

10.22034/jgeoq.2022.158198

سید غلامرضا رضوی امرئی؛ حیدر جهانبخش؛ عبداله ابراهیمی