دوره و شماره: دوره 27، شماره 1 - شماره پیاپی 27، تابستان 1396 
12. نقش ژئوپلیتیک لرستان در رابطه با امنیت ایران

صفحه 193-215

علی اصغر اسمعیل پور روشن؛ سیاوش مرادی پور