نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبادان تعیین استراتژی‌های توسعه پایدار در نفت شهرها (مطالعه موردی: نفت شهر آبادان) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 53-67]

ا

 • ابرشهر تدوین مدل جامع برندسازی ابرشهرها (مورد مطالعاتی: ابر شهر تهران) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 223-248]
 • استان‌های ایران تحلیل منطقه‌ای عوامل مؤثر بر توسعه خدمات دفاتر مخابرات خصوصی در ایران [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 7-22]
 • استراتژی تعیین استراتژی‌های توسعه پایدار در نفت شهرها (مطالعه موردی: نفت شهر آبادان) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 53-67]
 • الگوریتم سبال برآورد دمای سطح زمین و تأثیر پوشش گیاهی بر دمای سطح با استفاده از تصاویر مودیس (مطالعه موردی: حوزه تویسرکان) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 23-32]
 • المان ارتقای هویت روستاها از طریق ایجاد المان ها و نشانه ها [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 99-108]
 • انگیزش بررسی و تجزیه‌وتحلیل تأثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی فرایند جذب گردشگر (مطالعه موردی: مدیران و کارشناسان حوزه گردشگری جزیره قشم) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 183-192]
 • اولویت‌بندی ارزیابی و سطح‌بندی روستاهای شهرستان کیار بر اساس میزان بهره‌مندی از شاخص‌های خدماتی و زیرساختی [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 109-131]

ب

 • بافت قدیم مشارکت در بهسازی و نوسازی محله درب شازده (بافت قدیم شیراز) با تأکید بر رویکرد گردشگری [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 165-182]
 • بافت‌های شهری بررسی تأثیر ویژگی‌های تفکیک اراضی شهری در بافت‌های متفاوت بر سیما و منظر شهری [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 207-222]
 • بخش شُنبه و طسوج تبیین اثرات زلزله بر ساختمان‌های مسکونی مناطق روستایی بخش شُنبه و طسوج [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 33-52]
 • برندسازی تدوین مدل جامع برندسازی ابرشهرها (مورد مطالعاتی: ابر شهر تهران) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 223-248]
 • بهسازی مشارکت در بهسازی و نوسازی محله درب شازده (بافت قدیم شیراز) با تأکید بر رویکرد گردشگری [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 165-182]
 • بومی بودن نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه اجتماعی جزیره قشم [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 193-205]

پ

 • پارک بانوان شناسایی و اولویت‌بندی موانع گردشگری ورزشی در فضاهای عمومی شهری [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 83-97]

ت

 • تیپو مورفولوژی بررسی تأثیر ویژگی‌های تفکیک اراضی شهری در بافت‌های متفاوت بر سیما و منظر شهری [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 207-222]
 • تحلیل توپوگرافی منشأیابی رسوبات جنوب میبد [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 155-164]
 • تغییر اجتماعی مطالعه و تحلیل اثرات توسعه گردشگری بر سبک زندگی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 69-82]
 • تفکیک زمین بررسی تأثیر ویژگی‌های تفکیک اراضی شهری در بافت‌های متفاوت بر سیما و منظر شهری [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 207-222]
 • تمرکززدایی تحلیل منطقه‌ای عوامل مؤثر بر توسعه خدمات دفاتر مخابرات خصوصی در ایران [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 7-22]
 • تمرکزگرایی تحلیل منطقه‌ای عوامل مؤثر بر توسعه خدمات دفاتر مخابرات خصوصی در ایران [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 7-22]
 • تهران تدوین مدل جامع برندسازی ابرشهرها (مورد مطالعاتی: ابر شهر تهران) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 223-248]
 • توانمندسازی مشارکت در بهسازی و نوسازی محله درب شازده (بافت قدیم شیراز) با تأکید بر رویکرد گردشگری [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 165-182]
 • تویسرکان برآورد دمای سطح زمین و تأثیر پوشش گیاهی بر دمای سطح با استفاده از تصاویر مودیس (مطالعه موردی: حوزه تویسرکان) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 23-32]
 • توسعه اجتماعی نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه اجتماعی جزیره قشم [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 193-205]
 • توسعه اقتصادی نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه اجتماعی جزیره قشم [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 193-205]
 • توسعه پایدار تعیین استراتژی‌های توسعه پایدار در نفت شهرها (مطالعه موردی: نفت شهر آبادان) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 53-67]
 • توسعه روستایی مطالعه و تحلیل اثرات توسعه گردشگری بر سبک زندگی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 69-82]
 • توسعه سیاسی نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه اجتماعی جزیره قشم [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 193-205]
 • توسعه فرهنگی نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه اجتماعی جزیره قشم [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 193-205]
 • توسعه منطقه‌ای تحلیل منطقه‌ای عوامل مؤثر بر توسعه خدمات دفاتر مخابرات خصوصی در ایران [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 7-22]

خ

 • خدمات ارزیابی و سطح‌بندی روستاهای شهرستان کیار بر اساس میزان بهره‌مندی از شاخص‌های خدماتی و زیرساختی [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 109-131]

د

 • دفاتر مخابرات خصوصی تحلیل منطقه‌ای عوامل مؤثر بر توسعه خدمات دفاتر مخابرات خصوصی در ایران [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 7-22]
 • دمای سطح زمین برآورد دمای سطح زمین و تأثیر پوشش گیاهی بر دمای سطح با استفاده از تصاویر مودیس (مطالعه موردی: حوزه تویسرکان) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 23-32]

ر

 • رفتار بررسی و تجزیه‌وتحلیل تأثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی فرایند جذب گردشگر (مطالعه موردی: مدیران و کارشناسان حوزه گردشگری جزیره قشم) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 183-192]
 • روستا ارتقای هویت روستاها از طریق ایجاد المان ها و نشانه ها [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 99-108]
 • روستای وکیل‌آباد مطالعه و تحلیل اثرات توسعه گردشگری بر سبک زندگی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 69-82]

ز

 • زلزله تبیین اثرات زلزله بر ساختمان‌های مسکونی مناطق روستایی بخش شُنبه و طسوج [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 33-52]

س

 • ساختمانهای مسکونی تبیین اثرات زلزله بر ساختمان‌های مسکونی مناطق روستایی بخش شُنبه و طسوج [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 33-52]
 • سالم آباد برنامه‌ریزی محله محور در بافت فرسوده با رویکرد نوشهرگرایی مطالعه موردی محلات محمودآباد سفلی و سالم آباد شهر یاسوج [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 133-153]
 • سبک زندگی مطالعه و تحلیل اثرات توسعه گردشگری بر سبک زندگی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 69-82]
 • سطح‌بندی ارزیابی و سطح‌بندی روستاهای شهرستان کیار بر اساس میزان بهره‌مندی از شاخص‌های خدماتی و زیرساختی [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 109-131]
 • سیما و منظر شهری بررسی تأثیر ویژگی‌های تفکیک اراضی شهری در بافت‌های متفاوت بر سیما و منظر شهری [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 207-222]

ش

 • شهرستان اردبیل مطالعه و تحلیل اثرات توسعه گردشگری بر سبک زندگی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 69-82]
 • شهرستان کیار ارزیابی و سطح‌بندی روستاهای شهرستان کیار بر اساس میزان بهره‌مندی از شاخص‌های خدماتی و زیرساختی [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 109-131]
 • شهرهای نفتی تعیین استراتژی‌های توسعه پایدار در نفت شهرها (مطالعه موردی: نفت شهر آبادان) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 53-67]

ف

 • فراشناختی بررسی و تجزیه‌وتحلیل تأثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی فرایند جذب گردشگر (مطالعه موردی: مدیران و کارشناسان حوزه گردشگری جزیره قشم) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 183-192]
 • فضاهای عمومی شهری شناسایی و اولویت‌بندی موانع گردشگری ورزشی در فضاهای عمومی شهری [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 83-97]

ق

 • قلات ارتقای هویت روستاها از طریق ایجاد المان ها و نشانه ها [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 99-108]

ک

 • کیفی تدوین مدل جامع برندسازی ابرشهرها (مورد مطالعاتی: ابر شهر تهران) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 223-248]

گ

 • گرانولومتری منشأیابی رسوبات جنوب میبد [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 155-164]
 • گردشگری مطالعه و تحلیل اثرات توسعه گردشگری بر سبک زندگی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 69-82]
 • گردشگری ورزشی شناسایی و اولویت‌بندی موانع گردشگری ورزشی در فضاهای عمومی شهری [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 83-97]

م

 • میبد منشأیابی رسوبات جنوب میبد [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 155-164]
 • محله درب شازده مشارکت در بهسازی و نوسازی محله درب شازده (بافت قدیم شیراز) با تأکید بر رویکرد گردشگری [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 165-182]
 • محله و محله محوری برنامه‌ریزی محله محور در بافت فرسوده با رویکرد نوشهرگرایی مطالعه موردی محلات محمودآباد سفلی و سالم آباد شهر یاسوج [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 133-153]
 • محمودآباد سفلی برنامه‌ریزی محله محور در بافت فرسوده با رویکرد نوشهرگرایی مطالعه موردی محلات محمودآباد سفلی و سالم آباد شهر یاسوج [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 133-153]
 • مدل تدوین مدل جامع برندسازی ابرشهرها (مورد مطالعاتی: ابر شهر تهران) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 223-248]
 • مدل شاخص مرکزیت ارزیابی و سطح‌بندی روستاهای شهرستان کیار بر اساس میزان بهره‌مندی از شاخص‌های خدماتی و زیرساختی [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 109-131]
 • مناطق روستایی تبیین اثرات زلزله بر ساختمان‌های مسکونی مناطق روستایی بخش شُنبه و طسوج [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 33-52]
 • منشاء یابی رسوب منشأیابی رسوبات جنوب میبد [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 155-164]
 • مودیس برآورد دمای سطح زمین و تأثیر پوشش گیاهی بر دمای سطح با استفاده از تصاویر مودیس (مطالعه موردی: حوزه تویسرکان) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 23-32]
 • مورفوسکوپی منشأیابی رسوبات جنوب میبد [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 155-164]

ن

 • نظریه زمینه‌ای تدوین مدل جامع برندسازی ابرشهرها (مورد مطالعاتی: ابر شهر تهران) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 223-248]
 • نوسازی مشارکت در بهسازی و نوسازی محله درب شازده (بافت قدیم شیراز) با تأکید بر رویکرد گردشگری [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 165-182]
 • نوشهر گرایی برنامه‌ریزی محله محور در بافت فرسوده با رویکرد نوشهرگرایی مطالعه موردی محلات محمودآباد سفلی و سالم آباد شهر یاسوج [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 133-153]

ه

 • هویت ارتقای هویت روستاها از طریق ایجاد المان ها و نشانه ها [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 99-108]
 • هویت اجتماعی مطالعه و تحلیل اثرات توسعه گردشگری بر سبک زندگی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 69-82]
 • هوش فرهنگی بررسی و تجزیه‌وتحلیل تأثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی فرایند جذب گردشگر (مطالعه موردی: مدیران و کارشناسان حوزه گردشگری جزیره قشم) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 183-192]