نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ایران تحلیل و مقایسه اهداف ژئوپلیتیکی روسیه و آمریکا در بحران ۲۰۱۱ سوریه با تاکید بر امنیت اسرائیل و نقش منطقه ای ایران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 227-248]
 • ارزش‌های ایرانی – اسلامی برنامه توسعه کالبدی لبه‌های شهری با تأکید بر الگوهای اسلامی – ایرانی نمونه موردی: بزرگراه شهید کاظمی تهران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 133-149]
 • استان فارس وضعیت سنجی سیاست های اقتصادی فضا با رویکرد ژئوپلیتیک شهری (نمونه ی موردی؛ شهرستان های استان فارس) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 163-173]
 • استان‌فارس ارزیابی و تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان‌های استان فارس با استفاده از روش‌های ترکیبی چند شاخصه (TOPSIS، VIKOR، SAW) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 91-110]
 • استان کهگیلویه و بویراحمد تحلیل تحولات و الگوی نظام شهری استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 41-58]
 • اعتبارات روستایی تحلیل اثرات اعتبارات مقاوم‌سازی مسکن در معیشت خانوارهای روستایی؛ مطالعه موردی: دهستان معجزات، شهرستان زنجان [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 7-20]
 • اقتصاد شهری جایگاه وزرای عصر مسلمانی ایلخانان در آبادانی حیات شهری [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 307-319]
 • اقتصاد فضا وضعیت سنجی سیاست های اقتصادی فضا با رویکرد ژئوپلیتیک شهری (نمونه ی موردی؛ شهرستان های استان فارس) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 163-173]
 • ایلخانان جایگاه وزرای عصر مسلمانی ایلخانان در آبادانی حیات شهری [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 307-319]
 • امنیتی ارزیابی سطح رضایت گردشگران از عملکرد خدمات گردشگری و شناسایی زمینه‌های بهبود و توسعه خدمات در شهرهای ساحلی استان مازندران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 151-162]
 • امنیت اسرائیل تحلیل و مقایسه اهداف ژئوپلیتیکی روسیه و آمریکا در بحران ۲۰۱۱ سوریه با تاکید بر امنیت اسرائیل و نقش منطقه ای ایران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 227-248]
 • انسجام اجتماعی نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت مخاطرات طبیعی در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: بخش ماهیدشت کرمانشاه) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 77-89]
 • انسجام فضای- کالبدی بررسی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده منطقه 14 شهر کلان شهر تهران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 267-275]

ب

 • بیابانزایی بررسی وضعیت بیابانزایی منطقه روداب سبزوار با استفاده از مدل MICD [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 59-75]
 • بافت با ارزش روستایی بهسازی بافت با ارزش روستایی و نقش آن بر توسعة صنعت گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستاهای ابیانه، طره، سرآقاسید و یا سه چای) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 191-209]
 • بحران ۲۰۱۱ سوریه تحلیل و مقایسه اهداف ژئوپلیتیکی روسیه و آمریکا در بحران ۲۰۱۱ سوریه با تاکید بر امنیت اسرائیل و نقش منطقه ای ایران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 227-248]
 • برنامه ریزی محله محور مدیریت شهری محله محور با رویکرد برنامه‌ریزی مشارکتی (نمونه: محله‌های شهری منطقه 1 شهرداری تهران) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 21-40]
 • برنامه‌ریزی مشارکتی مدیریت شهری محله محور با رویکرد برنامه‌ریزی مشارکتی (نمونه: محله‌های شهری منطقه 1 شهرداری تهران) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 21-40]
 • بهسازی بهسازی بافت با ارزش روستایی و نقش آن بر توسعة صنعت گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستاهای ابیانه، طره، سرآقاسید و یا سه چای) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 191-209]
 • بهسازی و نوسازی بررسی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده منطقه 14 شهر کلان شهر تهران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 267-275]

پ

 • پهنه بندی شناسایی و امکان‌سنجی پهنه‌های مساعد برای ایجاد مراکز اقامتی گردشگری با استفاده از مدل (AHP) و (GIS) (مطالعه موردی: دهستان گلمکان شهرستان چناران) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 111-132]

ت

 • تحلیل فضایی ارزیابی و تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان‌های استان فارس با استفاده از روش‌های ترکیبی چند شاخصه (TOPSIS، VIKOR، SAW) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 91-110]
 • تصاویر ماهواره‌ای آشکارسازی تغییرات فیزیکی شهر با استفاده از تصاویر LandSatETM و مدل زنجیره‌ای MARKOV یک مطالعه در شهر اردبیل [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 175-189]
 • تغییرات کاربری آشکارسازی تغییرات فیزیکی شهر با استفاده از تصاویر LandSatETM و مدل زنجیره‌ای MARKOV یک مطالعه در شهر اردبیل [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 175-189]
 • توان محیطی نقش توان‌های محیطی درتوسعه پایدار با تاکید بر گردشگری با استفاده از ahp (مطالعه موردی: بخش دیلمان شهرستان سیاهکل) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 211-225]
 • توزیع فضایی جمعیت تحلیل تحولات و الگوی نظام شهری استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 41-58]
 • توسعه بهسازی بافت با ارزش روستایی و نقش آن بر توسعة صنعت گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستاهای ابیانه، طره، سرآقاسید و یا سه چای) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 191-209]
 • توسعه یافتگی تحلیل و ارزیابی سطوح توسعه یافتگی شهرستانهای استان خراسان شمالی با استفاده از مدل TOPSIS [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 321-330]
 • توسعه پایدار تحلیل و ارزیابی سطوح توسعه یافتگی شهرستانهای استان خراسان شمالی با استفاده از مدل TOPSIS [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 321-330]
 • توسعه روستایی تحلیل اثرات اعتبارات مقاوم‌سازی مسکن در معیشت خانوارهای روستایی؛ مطالعه موردی: دهستان معجزات، شهرستان زنجان [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 7-20]
 • توسعه کالبدی برنامه توسعه کالبدی لبه‌های شهری با تأکید بر الگوهای اسلامی – ایرانی نمونه موردی: بزرگراه شهید کاظمی تهران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 133-149]

ح

 • حقوق شهروندی شورای اسلامی شهر و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان (نمونه مورد مطالعه: شورای اسلامی شهر تهران) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 287-305]

د

 • دیلمان بخش سیاهکل نقش توان‌های محیطی درتوسعه پایدار با تاکید بر گردشگری با استفاده از ahp (مطالعه موردی: بخش دیلمان شهرستان سیاهکل) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 211-225]
 • دهستان گلمکان شناسایی و امکان‌سنجی پهنه‌های مساعد برای ایجاد مراکز اقامتی گردشگری با استفاده از مدل (AHP) و (GIS) (مطالعه موردی: دهستان گلمکان شهرستان چناران) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 111-132]

ر

 • رشد فیزیکی آشکارسازی تغییرات فیزیکی شهر با استفاده از تصاویر LandSatETM و مدل زنجیره‌ای MARKOV یک مطالعه در شهر اردبیل [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 175-189]
 • رضایتمندی ارزیابی سطح رضایت گردشگران از عملکرد خدمات گردشگری و شناسایی زمینه‌های بهبود و توسعه خدمات در شهرهای ساحلی استان مازندران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 151-162]
 • روداب سبزوار بررسی وضعیت بیابانزایی منطقه روداب سبزوار با استفاده از مدل MICD [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 59-75]
 • روستا بهسازی بافت با ارزش روستایی و نقش آن بر توسعة صنعت گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستاهای ابیانه، طره، سرآقاسید و یا سه چای) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 191-209]

ژ

 • ژئوپلیتیک شهری وضعیت سنجی سیاست های اقتصادی فضا با رویکرد ژئوپلیتیک شهری (نمونه ی موردی؛ شهرستان های استان فارس) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 163-173]

س

 • سیاحتی ارزیابی سطح رضایت گردشگران از عملکرد خدمات گردشگری و شناسایی زمینه‌های بهبود و توسعه خدمات در شهرهای ساحلی استان مازندران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 151-162]
 • ساماندهی بررسی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده منطقه 14 شهر کلان شهر تهران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 267-275]
 • سرمایه اجتماعی نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت مخاطرات طبیعی در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: بخش ماهیدشت کرمانشاه) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 77-89]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) آشکارسازی تغییرات فیزیکی شهر با استفاده از تصاویر LandSatETM و مدل زنجیره‌ای MARKOV یک مطالعه در شهر اردبیل [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 175-189]

ش

 • شاخص‌های بهداشتی و درمانی ارزیابی و تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان‌های استان فارس با استفاده از روش‌های ترکیبی چند شاخصه (TOPSIS، VIKOR، SAW) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 91-110]
 • شبکه شهری تحلیل تحولات و الگوی نظام شهری استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 41-58]
 • شهر شورای اسلامی شهر و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان (نمونه مورد مطالعه: شورای اسلامی شهر تهران) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 287-305]
 • شهرستان زنجان تحلیل اثرات اعتبارات مقاوم‌سازی مسکن در معیشت خانوارهای روستایی؛ مطالعه موردی: دهستان معجزات، شهرستان زنجان [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 7-20]
 • شهرستان صومعه سرا بررسی میزان رضایت روستاییان ازعملکردمدیران محلی درشهرستان صومعه سرا [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 277-286]
 • شهر وشهرسازی جایگاه وزرای عصر مسلمانی ایلخانان در آبادانی حیات شهری [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 307-319]
 • شورای شهر شورای اسلامی شهر و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان (نمونه مورد مطالعه: شورای اسلامی شهر تهران) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 287-305]
 • شورای شهر تهران شورای اسلامی شهر و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان (نمونه مورد مطالعه: شورای اسلامی شهر تهران) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 287-305]

ط

 • طبقه بندی تصاویر ماهواره‌ای آشکارسازی تغییرات فیزیکی شهر با استفاده از تصاویر LandSatETM و مدل زنجیره‌ای MARKOV یک مطالعه در شهر اردبیل [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 175-189]

ع

 • عدالت و امنیت جایگاه وزرای عصر مسلمانی ایلخانان در آبادانی حیات شهری [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 307-319]
 • عملکرد بررسی میزان رضایت روستاییان ازعملکردمدیران محلی درشهرستان صومعه سرا [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 277-286]

ک

 • کارآفرینی طراحی چارچوب توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 249-265]
 • کرمانشاه نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت مخاطرات طبیعی در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: بخش ماهیدشت کرمانشاه) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 77-89]
 • کلیدی : بافت فرسوده بررسی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده منطقه 14 شهر کلان شهر تهران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 267-275]

گ

 • گردشگری ارزیابی سطح رضایت گردشگران از عملکرد خدمات گردشگری و شناسایی زمینه‌های بهبود و توسعه خدمات در شهرهای ساحلی استان مازندران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 151-162]
 • گردشگری بهسازی بافت با ارزش روستایی و نقش آن بر توسعة صنعت گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستاهای ابیانه، طره، سرآقاسید و یا سه چای) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 191-209]
 • گردشگری نقش توان‌های محیطی درتوسعه پایدار با تاکید بر گردشگری با استفاده از ahp (مطالعه موردی: بخش دیلمان شهرستان سیاهکل) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 211-225]
 • گردشگری ورزشی طراحی چارچوب توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 249-265]

ل

 • لبه‌های شهری برنامه توسعه کالبدی لبه‌های شهری با تأکید بر الگوهای اسلامی – ایرانی نمونه موردی: بزرگراه شهید کاظمی تهران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 133-149]

م

 • مازندران ارزیابی سطح رضایت گردشگران از عملکرد خدمات گردشگری و شناسایی زمینه‌های بهبود و توسعه خدمات در شهرهای ساحلی استان مازندران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 151-162]
 • ماهیدشت نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت مخاطرات طبیعی در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: بخش ماهیدشت کرمانشاه) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 77-89]
 • محله مدیریت شهری محله محور با رویکرد برنامه‌ریزی مشارکتی (نمونه: محله‌های شهری منطقه 1 شهرداری تهران) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 21-40]
 • مخاطرات طبیعی نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت مخاطرات طبیعی در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: بخش ماهیدشت کرمانشاه) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 77-89]
 • مدیران محلی بررسی میزان رضایت روستاییان ازعملکردمدیران محلی درشهرستان صومعه سرا [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 277-286]
 • مدیریت شهری شورای اسلامی شهر و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان (نمونه مورد مطالعه: شورای اسلامی شهر تهران) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 287-305]
 • مدیریت محله‌های شهری مدیریت شهری محله محور با رویکرد برنامه‌ریزی مشارکتی (نمونه: محله‌های شهری منطقه 1 شهرداری تهران) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 21-40]
 • مدل MICD بررسی وضعیت بیابانزایی منطقه روداب سبزوار با استفاده از مدل MICD [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 59-75]
 • مدلTOPSIS تحلیل و ارزیابی سطوح توسعه یافتگی شهرستانهای استان خراسان شمالی با استفاده از مدل TOPSIS [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 321-330]
 • مدل توسعه طراحی چارچوب توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 249-265]
 • مراکز اقامتی گردشگری –تحلیل سلسله مراتبی (AHP) شناسایی و امکان‌سنجی پهنه‌های مساعد برای ایجاد مراکز اقامتی گردشگری با استفاده از مدل (AHP) و (GIS) (مطالعه موردی: دهستان گلمکان شهرستان چناران) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 111-132]
 • میزان رضایت بررسی میزان رضایت روستاییان ازعملکردمدیران محلی درشهرستان صومعه سرا [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 277-286]
 • مسکن روستایی تحلیل اثرات اعتبارات مقاوم‌سازی مسکن در معیشت خانوارهای روستایی؛ مطالعه موردی: دهستان معجزات، شهرستان زنجان [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 7-20]
 • منطقه خاورمیانه تحلیل و مقایسه اهداف ژئوپلیتیکی روسیه و آمریکا در بحران ۲۰۱۱ سوریه با تاکید بر امنیت اسرائیل و نقش منطقه ای ایران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 227-248]

ن

 • نخست شهری تحلیل تحولات و الگوی نظام شهری استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 41-58]
 • نظام شهری تحلیل تحولات و الگوی نظام شهری استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 41-58]

و

 • ورودی‌های شهری برنامه توسعه کالبدی لبه‌های شهری با تأکید بر الگوهای اسلامی – ایرانی نمونه موردی: بزرگراه شهید کاظمی تهران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 133-149]
 • وزارت جایگاه وزرای عصر مسلمانی ایلخانان در آبادانی حیات شهری [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 307-319]