نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ایران بررسی رفتار زمانی - مکانی روزهای شرجی در نیمه جنوبی ایران [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 89-101]
 • ایران نقش و تأثیر مناطق آزاد در اقتصاد ایران با تأکید بر منطقه آزاد چابهار به منظور ارائه مدلی فرا منطقه‌ای برای اقتصاد و سیاست خارجی ایران [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 217-240]
 • استان کردستان ارزیابی توان توسعه زمین گردشگری غار کرفتو استان کردستان با استفاده از مدل استراتژیک SWOT و مدل تحلیلی FASSOULAS [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 153-168]
 • اقتصاد ایران نقش و تأثیر مناطق آزاد در اقتصاد ایران با تأکید بر منطقه آزاد چابهار به منظور ارائه مدلی فرا منطقه‌ای برای اقتصاد و سیاست خارجی ایران [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 217-240]
 • اقتصاد ایران تأثیر برنامه‌ریزی در توسعه صنعت هتلداری بر توسعه گردشگری و اقتصاد ایران: ارائه مدلی راهبردی برای ایران [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 241-267]
 • امنیت سیاسی واکاوی شاخص‌های امنیت سیاسی در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان مازندران [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 169-185]
 • اولویت‌بندی ارزیابی و اولویت‌بندی مداخله در محلات بافت مرکزی شهر تبریز [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 115-131]
 • ائتلاف تبیین ژئوپلیتیک سازه های رقابت در جنوب شرق ایران [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 203-216]

ب

 • بیابان شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌ها و معیارهای گردشگری پایدار طبیعی در مناطق بیابانی (مطالعه موردی: استان یزد) [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 45-58]
 • بافت فرسوده ارزیابی و اولویت‌بندی مداخله در محلات بافت مرکزی شهر تبریز [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 115-131]
 • بافت فرسوده رویکرد استراتژی توسعه شهری (CDS) در احیای بافت فرسوده نمونه موردی: بخش مرکزی شهر اهواز [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 297-310]
 • بافت مرکزی ارزیابی و اولویت‌بندی مداخله در محلات بافت مرکزی شهر تبریز [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 115-131]
 • برنامه‏ریزی راهبردی مدیریت و برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار گردشگری استان کرمان با تاکید بر گردشگری کویر شهداد [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 7-18]
 • برنامه ریزی‌ها چالش‌های طرح‌های توسعه روستایی از دیدگاه توسعه پایدار (با استفاده از مدل swot) [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 187-202]
 • بناب تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در سکونتگاه های شهری میانه اندام مطالعه موردی: شهر بناب [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 19-32]

پ

 • پایداری بررسی و ارزیابی تطبیقی سرزندگی شهری در محله های اختصاصی و محلات سنتی با رویکرد توسعه پایدار در جغرافیا: مطالعه موردی کلان‌ شهر تبریز [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 269-284]
 • پهنه‌های مداخله ارزیابی و اولویت‌بندی مداخله در محلات بافت مرکزی شهر تبریز [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 115-131]

ت

 • تاکسونومی عددی کاربرد مدل تاکسونومی عددی در تحلیل سطوح توسعه یافتگی نواحی شهری (مطالعه موردی: شهر سنندج) [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 311-324]
 • تبریز تحلیل توان، قابلیت و جذابیت فضاهای تجاری-اقامتی در راستای توسعه صنعت گردشگری شهری (مطالعه موردی: مجموعه تجاری –اقامتی امید شهر مشهد) [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 103-114]
 • تبریز ارزیابی و اولویت‌بندی مداخله در محلات بافت مرکزی شهر تبریز [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 115-131]
 • تهران تحلیل تطبیقی مدیریت شهری در کلانشهرهای تهران و لندن و توانمندسازی مدیران در راستای مدیریت یکپارچه شهری [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 133-151]
 • توانمندسازی تحلیل تطبیقی مدیریت شهری در کلانشهرهای تهران و لندن و توانمندسازی مدیران در راستای مدیریت یکپارچه شهری [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 133-151]
 • توسعه واکاوی شاخص‌های امنیت سیاسی در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان مازندران [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 169-185]
 • توسعه چالش‌های طرح‌های توسعه روستایی از دیدگاه توسعه پایدار (با استفاده از مدل swot) [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 187-202]
 • توسعه تأثیر برنامه‌ریزی در توسعه صنعت هتلداری بر توسعه گردشگری و اقتصاد ایران: ارائه مدلی راهبردی برای ایران [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 241-267]
 • توسعه کاربرد مدل تاکسونومی عددی در تحلیل سطوح توسعه یافتگی نواحی شهری (مطالعه موردی: شهر سنندج) [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 311-324]
 • توسعه پایدار مدیریت و برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار گردشگری استان کرمان با تاکید بر گردشگری کویر شهداد [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 7-18]
 • توسعه پایدار شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌ها و معیارهای گردشگری پایدار طبیعی در مناطق بیابانی (مطالعه موردی: استان یزد) [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 45-58]
 • توسعه‌ی پایدار روستایی چالش‌های طرح‌های توسعه روستایی از دیدگاه توسعه پایدار (با استفاده از مدل swot) [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 187-202]
 • توسعه روستایی ارزیابی عوامل مؤثر بر تحقق حکمروایی خوب روستایی با تاکید بر عملکرد دهیاری‌ها مطالعه موردی: دهستان چایپاره بالا، شهرستان زنجان [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 33-44]

ج

 • جذابیت تحلیل توان، قابلیت و جذابیت فضاهای تجاری-اقامتی در راستای توسعه صنعت گردشگری شهری (مطالعه موردی: مجموعه تجاری –اقامتی امید شهر مشهد) [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 103-114]
 • جنوب شرق ایران تبیین ژئوپلیتیک سازه های رقابت در جنوب شرق ایران [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 203-216]

چ

 • چالش‌ها چالش‌های طرح‌های توسعه روستایی از دیدگاه توسعه پایدار (با استفاده از مدل swot) [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 187-202]
 • چرنداب بررسی و ارزیابی تطبیقی سرزندگی شهری در محله های اختصاصی و محلات سنتی با رویکرد توسعه پایدار در جغرافیا: مطالعه موردی کلان‌ شهر تبریز [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 269-284]

ح

 • حکمروایی خوب ارزیابی عوامل مؤثر بر تحقق حکمروایی خوب روستایی با تاکید بر عملکرد دهیاری‌ها مطالعه موردی: دهستان چایپاره بالا، شهرستان زنجان [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 33-44]
 • حکمروایی شایسته شهری اولویت‌بندی مولفه‌های حکمروایی شایسته شهری ازدیدگاه فعالان بخش مدیریت شهری (مورد مطالعه؛ شهر بوکان) [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 77-88]

د

 • درآمد ملی بررسی رابطه صنعت توریسم با رشد اقتصادی با عنایت به سند چشم انداز [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 285-295]
 • دهیار ارزیابی عوامل مؤثر بر تحقق حکمروایی خوب روستایی با تاکید بر عملکرد دهیاری‌ها مطالعه موردی: دهستان چایپاره بالا، شهرستان زنجان [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 33-44]

ر

 • راهبردهای طراحی تحلیل توان، قابلیت و جذابیت فضاهای تجاری-اقامتی در راستای توسعه صنعت گردشگری شهری (مطالعه موردی: مجموعه تجاری –اقامتی امید شهر مشهد) [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 103-114]
 • رشد افقی و اسپرال مطالعه و بررسی روند و گسترش کالبدی- فضایی شهر قم با استفاده از مدل-های آنتروپی شانون، هلدرن و جینی [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 59-76]
 • رشد اقتصادی بررسی رابطه صنعت توریسم با رشد اقتصادی با عنایت به سند چشم انداز [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 285-295]
 • رقابت تبیین ژئوپلیتیک سازه های رقابت در جنوب شرق ایران [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 203-216]
 • روابط خارجی واکاوی شاخص‌های امنیت سیاسی در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان مازندران [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 169-185]
 • روستا چالش‌های طرح‌های توسعه روستایی از دیدگاه توسعه پایدار (با استفاده از مدل swot) [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 187-202]
 • روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت‌بندی مولفه‌های حکمروایی شایسته شهری ازدیدگاه فعالان بخش مدیریت شهری (مورد مطالعه؛ شهر بوکان) [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 77-88]

ز

 • زمین گردشگری ارزیابی توان توسعه زمین گردشگری غار کرفتو استان کردستان با استفاده از مدل استراتژیک SWOT و مدل تحلیلی FASSOULAS [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 153-168]

ژ

 • ژئواکونومی تبیین ژئوپلیتیک سازه های رقابت در جنوب شرق ایران [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 203-216]

س

 • سازمان‌های اداری تحلیل تطبیقی مدیریت شهری در کلانشهرهای تهران و لندن و توانمندسازی مدیران در راستای مدیریت یکپارچه شهری [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 133-151]
 • سرزندگی شهری بررسی و ارزیابی تطبیقی سرزندگی شهری در محله های اختصاصی و محلات سنتی با رویکرد توسعه پایدار در جغرافیا: مطالعه موردی کلان‌ شهر تبریز [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 269-284]
 • سرمایه اجتماعی تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در سکونتگاه های شهری میانه اندام مطالعه موردی: شهر بناب [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 19-32]
 • سنندج کاربرد مدل تاکسونومی عددی در تحلیل سطوح توسعه یافتگی نواحی شهری (مطالعه موردی: شهر سنندج) [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 311-324]

ش

 • شاخص شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌ها و معیارهای گردشگری پایدار طبیعی در مناطق بیابانی (مطالعه موردی: استان یزد) [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 45-58]
 • شاخص‌های توسعه کاربرد مدل تاکسونومی عددی در تحلیل سطوح توسعه یافتگی نواحی شهری (مطالعه موردی: شهر سنندج) [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 311-324]
 • شرجی بررسی رفتار زمانی - مکانی روزهای شرجی در نیمه جنوبی ایران [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 89-101]
 • شهر اهواز رویکرد استراتژی توسعه شهری (CDS) در احیای بافت فرسوده نمونه موردی: بخش مرکزی شهر اهواز [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 297-310]
 • شهر بوکان اولویت‌بندی مولفه‌های حکمروایی شایسته شهری ازدیدگاه فعالان بخش مدیریت شهری (مورد مطالعه؛ شهر بوکان) [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 77-88]
 • شهرستان زنجان ارزیابی عوامل مؤثر بر تحقق حکمروایی خوب روستایی با تاکید بر عملکرد دهیاری‌ها مطالعه موردی: دهستان چایپاره بالا، شهرستان زنجان [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 33-44]
 • شهر قم مطالعه و بررسی روند و گسترش کالبدی- فضایی شهر قم با استفاده از مدل-های آنتروپی شانون، هلدرن و جینی [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 59-76]
 • شهرهای میانه اندام تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در سکونتگاه های شهری میانه اندام مطالعه موردی: شهر بناب [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 19-32]

ص

 • صنعت گردشگری واکاوی شاخص‌های امنیت سیاسی در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان مازندران [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 169-185]
 • صنعت گردشگری بررسی رابطه صنعت توریسم با رشد اقتصادی با عنایت به سند چشم انداز [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 285-295]
 • صنعت هتلداری تأثیر برنامه‌ریزی در توسعه صنعت هتلداری بر توسعه گردشگری و اقتصاد ایران: ارائه مدلی راهبردی برای ایران [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 241-267]

ض

 • ضریب جینی مطالعه و بررسی روند و گسترش کالبدی- فضایی شهر قم با استفاده از مدل-های آنتروپی شانون، هلدرن و جینی [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 59-76]

ط

 • طرح‌ها چالش‌های طرح‌های توسعه روستایی از دیدگاه توسعه پایدار (با استفاده از مدل swot) [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 187-202]

غ

 • غار کرفتو ارزیابی توان توسعه زمین گردشگری غار کرفتو استان کردستان با استفاده از مدل استراتژیک SWOT و مدل تحلیلی FASSOULAS [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 153-168]

ف

 • فاسیلاس ارزیابی توان توسعه زمین گردشگری غار کرفتو استان کردستان با استفاده از مدل استراتژیک SWOT و مدل تحلیلی FASSOULAS [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 153-168]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در سکونتگاه های شهری میانه اندام مطالعه موردی: شهر بناب [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 19-32]
 • فشار بخار آب بررسی رفتار زمانی - مکانی روزهای شرجی در نیمه جنوبی ایران [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 89-101]
 • فضای کالبدی تحلیل توان، قابلیت و جذابیت فضاهای تجاری-اقامتی در راستای توسعه صنعت گردشگری شهری (مطالعه موردی: مجموعه تجاری –اقامتی امید شهر مشهد) [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 103-114]
 • فعالان بخش مدیریت شهری اولویت‌بندی مولفه‌های حکمروایی شایسته شهری ازدیدگاه فعالان بخش مدیریت شهری (مورد مطالعه؛ شهر بوکان) [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 77-88]

ک

 • کویر شهداد مدیریت و برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار گردشگری استان کرمان با تاکید بر گردشگری کویر شهداد [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 7-18]

گ

 • گردشگری تأثیر برنامه‌ریزی در توسعه صنعت هتلداری بر توسعه گردشگری و اقتصاد ایران: ارائه مدلی راهبردی برای ایران [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 241-267]
 • گردشگری طبیعی شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌ها و معیارهای گردشگری پایدار طبیعی در مناطق بیابانی (مطالعه موردی: استان یزد) [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 45-58]
 • گسترش کالبدی- فضایی مطالعه و بررسی روند و گسترش کالبدی- فضایی شهر قم با استفاده از مدل-های آنتروپی شانون، هلدرن و جینی [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 59-76]

ل

 • لندن تحلیل تطبیقی مدیریت شهری در کلانشهرهای تهران و لندن و توانمندسازی مدیران در راستای مدیریت یکپارچه شهری [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 133-151]

م

 • ماتریس ارزیابی استراتژیک کمی مدیریت و برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار گردشگری استان کرمان با تاکید بر گردشگری کویر شهداد [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 7-18]
 • ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی مدیریت و برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار گردشگری استان کرمان با تاکید بر گردشگری کویر شهداد [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 7-18]
 • مجموعه تجاری- فرهنگی تحلیل توان، قابلیت و جذابیت فضاهای تجاری-اقامتی در راستای توسعه صنعت گردشگری شهری (مطالعه موردی: مجموعه تجاری –اقامتی امید شهر مشهد) [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 103-114]
 • محلات اختصاصی بررسی و ارزیابی تطبیقی سرزندگی شهری در محله های اختصاصی و محلات سنتی با رویکرد توسعه پایدار در جغرافیا: مطالعه موردی کلان‌ شهر تبریز [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 269-284]
 • محلات سنتی بررسی و ارزیابی تطبیقی سرزندگی شهری در محله های اختصاصی و محلات سنتی با رویکرد توسعه پایدار در جغرافیا: مطالعه موردی کلان‌ شهر تبریز [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 269-284]
 • مدیریت یکپارچه شهری تحلیل تطبیقی مدیریت شهری در کلانشهرهای تهران و لندن و توانمندسازی مدیران در راستای مدیریت یکپارچه شهری [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 133-151]
 • مدل SWOT ارزیابی توان توسعه زمین گردشگری غار کرفتو استان کردستان با استفاده از مدل استراتژیک SWOT و مدل تحلیلی FASSOULAS [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 153-168]
 • مدل شانون مطالعه و بررسی روند و گسترش کالبدی- فضایی شهر قم با استفاده از مدل-های آنتروپی شانون، هلدرن و جینی [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 59-76]
 • مدل هلدرن مطالعه و بررسی روند و گسترش کالبدی- فضایی شهر قم با استفاده از مدل-های آنتروپی شانون، هلدرن و جینی [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 59-76]
 • مناطق آزاد نقش و تأثیر مناطق آزاد در اقتصاد ایران با تأکید بر منطقه آزاد چابهار به منظور ارائه مدلی فرا منطقه‌ای برای اقتصاد و سیاست خارجی ایران [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 217-240]
 • منطقه آزاد چابهار نقش و تأثیر مناطق آزاد در اقتصاد ایران با تأکید بر منطقه آزاد چابهار به منظور ارائه مدلی فرا منطقه‌ای برای اقتصاد و سیاست خارجی ایران [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 217-240]

ن

 • نهادمندی سیاسی واکاوی شاخص‌های امنیت سیاسی در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان مازندران [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 169-185]

ی

 • یزد شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌ها و معیارهای گردشگری پایدار طبیعی در مناطق بیابانی (مطالعه موردی: استان یزد) [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 45-58]