نویسنده = حسین ابوالحسن تنهایی
اسکان عشایر و تغییر قشربندی اجتماعی در ایران عصر رضاشاه

دوره 8، شماره 32، آذر 1397، صفحه 195-209

اختر شیری؛ حسین ابوالحسن تنهایی؛ طهمورث شیری


ابعاد توسعه اجتماعی در قشم با تکیه بر نظریه پارسنز

دوره 6، شماره 25، اسفند 1395، صفحه 225-234

حسین ابوالحسن تنهایی؛ باقر ساروخانی؛ نادرقلی قورچیان؛ عباس براهیمی قلعه قاضی


دیالکتیک اقلیم و جنبش‌های اجتماعی در اندیشه مارکس

دوره 6، شماره 25، اسفند 1395، صفحه 267-296

مصطفی عبدی؛ حسین ابوالحسن تنهایی؛ ابوالفضل دلاوری


نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه اجتماعی جزیره قشم

دوره 6، شماره 24، آذر 1395، صفحه 193-205

حسین ابوالحسن تنهایی؛ باقر ساروخانی؛ نادر قلی قورچیان؛ عباس براهیمی قلعه قاضی